Algemene voorwaarden

 1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uitvan een overeenkomst.Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.Ze zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de klant voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.

 2. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

 3. De Leveringsdatum is een streefdatum.Hij zal zo goed als mogelijk worden nageleefd.Vertragingen zijn geen aanleiding tot verbreking van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

 4. Wanneer de klant ten laatste binnen de 30 dagen na een aangetekende aanmaning niet afneemt,zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn overeenkomstig art.1183 B.W.In dat geval zal de klant een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30 % van de prijs.

 5. Klachten die slaan op de eventuele niet-conformiteit van de levering en/of op eventuele zichtbare gebreken, moeten ons aangetekend gemeld worden binnen de 48 uren na levering;deze slaande op eventuele onzichtbare gebreken,binnen de 5 dagen na hun ontdekking.

 6. Witsteen,marmer en graniet worden verkocht met hun natuurlijke gebreken.Hun oorsprong en kleur worden bepaald door een monster,dat slechts als benaderende gelijkenis wordt versterkt zonder dat identieke kleur en benadering van de levering kunnen geëist worden.Kleurafwijkingen kunnen nooit aanleiding geven tot klacht.

 7. Onze facturen zijn contant betaalbaar ter onze maatschappelijke zetel.

  Bij niet-betaling op de gestelde vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn aan de wettelijk bepaalde interestvoet vermeerderd met 2 %.

  Bovendien zal in dat geval,ten titel van forfaitair schadevergoedingsbeding, en zonder dat voorafgaandelijk aanmaning vereist is,het schuldig gebleven factuurbedrag verhoogd worden met 10%,echter met een minimum van 25,00€.

 8. De levering doet geen eigendom voorbehoud ontstaan,de geleverde goederen blijven immers onze eigendom tot aan de volledige betaling ervan. Dit beding is essentieel en verzaking eraan wordt niet vermoed.

 9. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

  Voor eventuele geschillen zullen uitsluitend de gerechten van het Gerechtelijk Arrondissement Brugge Bevoegd zijn.

Sierschouwen Bouvry is erkende verdeler van Primo Grill.
Adres
Brugsestraat 237
8210 Zedelgem
BE 0672.271.564
050 54 61 91
Openingsuren
zo & ma : gesloten
di - vr:
14:00 - 18:00u
Voormiddag op afspraak
za:
10:00 - 12:00u | 14:00 - 17:00u